Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich


Kierownik:
Władysław Moroch
tel. (076) 858-43-42/43 wew.39

pracownicy:
Marta Kaczmarek-Krzak – inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych
Barbara Rosiak– inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obronnych i oświaty

Zadania:

 1. prowadzenie spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 2. prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców,
 3. udzielanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych, przyjmowanie zgłoszeń o zgromadzeniach publicznych,
 4. prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego,
 5. prowadzenie spraw wojskowych
 6. prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych oraz kancelarii tajnej
 7. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i Akcji Kurierskiej.
 8. nadzór nad funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej,
 9. współpraca z miejscowymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
 10. współpraca z policją w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 11. prowadzenie spraw przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum,
 12. nadzorowanie spraw z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia,
 13. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów socjalnych,
 14. nadzór i koordynowanie działalności kulturalnej w gminie,
 15. nadzorowanie spraw z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, opracowywanie ogólnych koncepcji funkcjonowania i rozwoju oświaty, kultury i kultury fizycznej i sportu,