baner

Informacja o planowanej realizacji projektu
Tytuł projektu : Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu – 1 września 2022r – 30 czerwca 2023r .

Wartość projektu 480 901,25 zł, dofinansowanie w kwocie 408 640,25 zł.

Celem projektu jest wsparcie uczniów 442 uczniów szkół podstawowych w gminie Prochowice w zakresie rozwoju psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną.

Projektem objęto 3 szkoły. W projekcie zaplanowano zajęcia :
1. rozwijające dla ucz. uzdolnionych (język angielski, informatyka) zakończone egzaminem zewnętrznym
2. pozostałe zajęcia rozwijające, w tym także kompetencje kluczowe istotne z punktu widzenia rynku pracy (robotyka, rozwijające kompetencji społeczne i umiejętności współpracy w grupie, rozwijające kreatywność, techniki pamięciowe oraz umiejętność uczenia się)
3. dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce (matematyka, język angielski),
4. pozostałe wsparcie terapeutyczne dla uczniów (terapia pedagogiczna).

Założone w projekcie cele i zadania przyczynią się do osiągnięcia rezultatów:
1. wzrost kompetencji u 80% uczestników zajęć rozwijających;
2. wzrost kompetencji u 80% uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3. wzrost kompetencji u 80% uczestników właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (w tym: kreatywności, umiejętności pracy w grupie,
szybkiego uczenia się i zapamiętywania).


Rozwoj kompetancji - plakat

GMINA PROCHOWICE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice”
Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dofinansowanie projektu z UE: 408 640,25 PLN

Regulamin rekrutacji nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów w ramach projektu „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice ” nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21 (PDF, 435KB)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21 (PDF, 743kB)