Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice przypomina o terminowym obowiązku uiszczania podatków i opłat lokalnych.

– Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych należy wpłacać w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
– Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Należności należy wpłacać w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Prochowice :
Bank Spółdzielczy we Wschowie O/Prochowice
– podatki i opłaty lokalne nr konta: 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 47 8669 0001 2034 0341 3597 0033.

Uwaga! W przypadku braku wpłat w wyznaczonych terminach płatności wystawione zostanie upomnienie z doliczeniem kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł, obciążających zobowiązanego. Jeżeli pomimo doręczonego upomnienia podatnik nie ureguluje należności pieniężnych, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

Proszę o terminowe regulowanie zobowiązań względem Gminy Prochowice.