KOMUNIKAT – TRANSPORT NA WYBORY

Do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) przyjmowane są zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego.

Z przewozu mogą skorzystać wyborcy niepełnosprawni w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat. Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż , może towarzyszyć opiekun. W przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania ma to być transport do najbliższego lokalu wyborczego.

Nowe przepisy Kodeksu wyborczego w sprawie organizacji bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dotyczą tylko gmin wiejskich i miejsko-wiejskich i to takich, w których nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski czy publiczny transport zbiorowy, bądź najbliższy przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Prochowice pod nr telefonu 76/ 8584342 wew. 20 lub 19.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej na adres prochowice@prochowice.com lub sekretariat@prochowice.com

W zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeżeli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.