Hodowcy trzody chlewnej
Nakazy i zakazy obowiązujące w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną na obszarze objętym restrykcjami I tj. na terenie powiatu legnickiego i miasta Legnica. Obecnie obszar ten na mapie ASF publikowanej na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii zaznaczony jest kolorem niebieskim (tzw. strefa niebieska).

Nakazy i zakazy dla wszystkich gospodarstw utrzymujących świnie

Nakazy:
1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty). Należy zapewnić odrębne, zamknięte pomieszczenia, w których utrzymywane będą tylko świnie. Pomieszczenia muszą mieć oddzielne wejście i brak możliwości bezpośredniego przejścia do pomieszczeń, gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy.
2. Nie może być bezpośredniego ani pośredniego kontaktu między świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach (np. zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodzącego z innego gospodarstwa; nie utrzymywanie własnych świń przez pracowników zatrudnionych spoza fermy obsługujących świnie).
3. Sporządzanie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.
4. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
a) wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa. Szerokość maty nie może być mniejsza niż szerokość danego wejścia i długość nie mniejsza niż 1 metr.
b) wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu, długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa.
6. Stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego. Systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym.
7. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
8. Budynek gospodarczy musi posiadać warunki w postaci wydzielonego miejsca do zmiany obuwia i odzieży, mycia i dezynfekcji przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnie (np. szatni przed wejściem do pomieszczeń dla świń lub miejsca oddzielonego ławką, ścianką działową itp.
9. Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń. Używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego. Dezynfekcja sprzętu oraz obuwia do obsługi świń.
10. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
11. Pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym trzymane są świnie, muszą być zabezpieczone przed dostaniem się innych zwierząt, które mogą mieć kontakt z utrzymywanymi świniami, ich paszą i ściółką (system zabezpieczeń przeciw owadom może być zorganizowany poprzez używanie lamp owadobójczych, lepów, repelentów, środków owadobójczych używanych na zewnątrz i wewnątrz budynków, larwicydów oraz na odpowiednim zabezpieczeniu zbiorników przechowywania gnojowicy (obornika), osuszaniu terenu wokół budynków (nie dopuszczenie do utrzymywania się stojącej wody, bezodpływowych oczek wodnych itp.).
12. Zgłaszanie do ARiMR w Legnicy każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (urodzenie, padnięcie, kupno, sprzedaż, ubój na potrzeby własne) w ciągu 24 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.
13. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

Zakazy:
1. Karmienie świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały one poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano je w miejscu niedostępnym dla zwierząt dzikich co najmniej 30 dni.
2. Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub z obszaru zagrożenia, chyba że słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla zwierząt dzikich co najmniej 90 dni.
3. Zakaz pożyczania i przywożenia do okresowego użycia sprzętu i narzędzi służących do obsługi świń z i do innych gospodarstw.
4. Zakaz jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby uczestniczące w polowaniu lub odstrzale sanitarnym, na którym pozyskano dziki lub jakiegokolwiek innego kontaktu z dzikami, tuszami lub zwłokami dzików.
5. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane w gospodarstwie.

Na terenie powiatu legnickiego obowiązuje telefoniczne (tel. 76 855 05 41) zgłoszenie uboju do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy co najmniej na 24 godziny przed zamiarem przeprowadzenia uboju w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
Na terenie powiatu legnickiego obowiązuje badanie przedubojowe i poubojowe wykonywane przez uprawnionego lekarza weterynarii.
Opisane powyżej zakazy i nakazy dotyczą zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych (tj. gospodarstw sprzedających świnie do ubojni).
Kontrole spełniania powyższych wymagań w obszarach objętym ograniczeniami I będą przeprowadzane dwa razy do roku w odstępach min. 4 miesięcy.

Niespełnianie zasad bioasekuracji określonych w ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń skutkować będzie brakiem możliwości przemieszczenia świń poza obszary objęte ograniczeniami (nie będą wystawiane świadectwa zdrowia, zgody na przemieszczanie świń).

Dodatkowe wymogi dla gospodarstw utrzymujących świnie, które są sprzedawane do ubojni

Gospodarstwo musi posiadać ogrodzenie chroniące pomieszczenia, w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka. Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi może stanowić barierę spełniającą wyznaczony cel. Ogrodzenie musi chronić przed wtargnięciem zwierząt dzikich na teren gospodarstwa.
Gospodarstwo musi posiadać sporządzony w formie pisemnej „Plan bezpieczeństwa biologicznego” W pierwszej fazie tj. do 31 października 2021 r. tzw. „Plan bezpieczeństwa biologicznego” „zatwierdzony” przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy. W załączeniu przesyłamy przykładowy Plan oraz Plan do uzupełnienia.