Od 3 listopada 2022 r. wprowadzono nowe rozwiązania dla domów, w których mieszka więcej niż jedna rodzina.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kilka dodatków węglowych na jeden adres?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem.
27 października 2022 r. ponownie znowelizowano przepisy dotyczące zasad przyznawania dodatku węglowego na jeden adres. Zgodnie z nowelizacją, dodatek węglowy przysługuje jeżeli:
– pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
– każda rodzina mieszka w odrębnym lokalu,
– każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe,
– główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zostało lub nie zostało zgłoszone/wpisane do CEEB.

W powyższych przypadkach gmina przyzna dodatek węglowy, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Jeżeli wywiad potwierdzi spełnienie powyższych wymogów, gmina wyda decyzję o przyznaniu dodatku węglowego.

Kilka dodatków węglowych na jeden adres – decyduje wywiad środowiskowy

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, istnieje możliwość przyznania więcej niż jednego dodatku węglowego.

Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:
– zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz
– wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.”

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego urzędnik sporządzi notatkę służbową.

Wywiad środowiskowy a deklaracja CEEB

Jeżeli podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego okaże się, że źródło ciepła nie zostało zgłoszone do CEEB, Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokona wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Więcej informacji w siedzibie MGOPS Prochowice (pokój nr. 4), lub telefonicznie ; 76/85854387, kom:601170584