Urząd Miasta i Gminy Prochowice informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Prochowice.

Na dzień 31 października 2020r. deklaracje złożono na 5957 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy zameldowanych jest 7267 osób.

Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji pragniemy poinformować, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Tym samym informujemy, iż do dnia 31.12.2020r. oczekujemy na mieszkańców naszej Gminy, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas przez siebie deklaracjach pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, ani nie dokonywali aktualizacji danych w nich zawartych (m.in. zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość).

Od dnia 02.01.2021r. rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd Miasta i Gminy wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się do Urzędu Miasta i Gminy w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Niewypełnienie obowiązku będzie skutkowało wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wydaniem decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 5 lat wstecz.