Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zamieszcza się treść oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: turystyki.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje, że w dniu 3 listopada 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy Prochowice wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Prochowickiej w Prochowicach” na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą: „Konkurs Piosenki Turystycznej”.

POUCZENIE:
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w:
– Biuletynie Informacji Publicznej,
– w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice na tablicy ogłoszeń,
– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prochowice może zgłosić uwagi dotyczące ofert.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:
Urząd Miasta i Gminy Prochowice ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice

 Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

Oferta realizacji zadania publicznego – Konkurs Piosenki Turystycznej (Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny, PDF, 2MB)