INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

Z dniem 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Wybory ławników do sądów odbywają się na zasadach określonych w rozdziale 7 dział IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.). Poniżej podajemy najważniejsze informacje organizacyjne dla osób zainteresowanych ubieganiem się o wybór (lub ponowny wybór) na ławnika.

Kalendarz wyborczy:
do dnia 31 maja 2023 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art. 161 § 2 Ustawy),
do dnia 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 Ustawy),
najpóźniej w październiku 2023 r. odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 Ustawy),
do dnia 31 października 2023 r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy (art. 164 § 1 Ustawy),
do dnia 31 grudnia 2023 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3 Ustawy).

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy, Rada Miasta i Gminy Prochowice wybierze:
1 ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy,
4 ławników do Sądu Rejonowego w Legnicy, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

KRYTERIA NABORU:

1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat; 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia  dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt. od 1 do 4 nie mogą być opatrzone datą wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Dokumenty nie mogą być opatrzone datą wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Druki kart zgłoszenia kandydata na ławnika dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice , ul. Rynek 1 p.19 , jak również w BIP/Urząd Gminy/Wybory i referenda/ Wybory ławników.

 Kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice , ul. Rynek 1, pokój 19 , w terminie do 30 czerwca 2023 r. w godzinach pracy Urzędu.


Karta zgłoszenia kandydata na lawnika (PDF, 531KB)

Lista obywateli zgłaszających kandydata na ławnika (docx, 25.7KB)

Oświadczenie – dotyczące przestępstwa ściganego z oskarżenia (docx, 12.2KB)

Oświadczenie – dotyczące władzy rodzicielskiej (docx, 10.8KB)

Zaświadczenie lekarskie (docx, 13.7KB)