Celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej u 120 osób (72 kobiet, 48 mężczyzn) w wieku powyżej 30 lat , w tym 6 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego (w tym 60 osób na obszarach objętych programami rewitalizacji oraz 72 osoby zamieszkujące na terenach wiejskich), bez pracy (24 osoby bierne zawodowo i 96 osób bezrobotnych, w tym 34 osób długotrwale bezrobotnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zadania realizowane w projekcie:

 1. tworzenie indywidualnego planu działania,
 2. pośrednictwo pracy,
 3. szkolenia zawodowe,
 4. staże zawodowe.

Projekt skierowany jest do osób z województwa dolnośląskiego – os. fizycznych, które zamieszkują na obszarze woj. dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:
Struktura grupy docelowej:

 • osoby bezrobotne – 80%
 • osoby bierne zawodowo – 20%
 • osoby długotrwale bezrobotne – min. 35%
 • osoby z niepełnosprawnościami – min. 5%
 • osoby o niskich kwalifikacjach – min. 40%
 • kobiety stanowić będą min. 60%
 • uczestnikami projektu będą w co najmniej 60%
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie
 • mieszkańcy obszarów objętych programami rewitalizacji będą stanowili co najmniej 50% uczestników projektu.

Więcej informacji można uzyskać w MGOPS w Prochowicach osobiście lub telefonicznie

tel.76 858 43 87 lub na stronie internetowej  http://gd-partner.com/zaktywizowany-zatrudniony.html