Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice przypomina o terminie składania wniosków o
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W terminie od 3 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających gruntu na terenie Gminy Prochowice.
Do wniosku należy dołączyć:
• faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
• Oświadczenie dla rolnika ubiegającego się o zwrot podatku akcyzowego
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149).

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła

Wypłata środków za zwrot podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania:
1. Wniosek
2. Oświadczenie_zp
3. Formularz
4. Zestawienie faktur

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego